KHÓA HỌC
LẬP TRÌNH

CHO VI ĐIỀU KHIỂN CĂN BẢN

 1. SV từ năm nhất các trường đại học, cao đẳng.
 2. Người mới bắt đầu học lập trình C cho vi điều khiển.
 3. Người mất căn bản về lập trình C.
 4. Người đi làm muốn trang bị kiến thức về lập trình C cho vi điều khiển.

Bạn muốn lập trình cho các vi điều khiển nhưng không biết bắt đầu từ đâu...

 1. C là ngôn ngữ nền tảng nhất trong khoa học máy tính và lập trình. Học tốt ngôn ngữ C giúp bạn lập trình các vi điều khiển như PIC, ARM, ARDUINO,             AVR,....dễ dàng hơn.
 2. Hầu hết SV cao đẳng, đại học dùng ngôn ngữ C để làm các đề tài đồ án, luận văn tốt nghiệp.
 3. 90% các công ty tuyển dụng yêu cầu các ứng viên phải biết ngôn ngữ lập trình C.
 4. Việc lập trình cho các thiết bị điều khiển điện tử đều viết bằng ngôn ngữ C.
 5. Các lập trình viên giỏi, các chuyên gia công nghệ đều rất giỏi lập trình C.
 6. Học tốt lập trình C, bạn sẽ thu được nhiều lợi ích.

Đối tượng:

Ngôn ngữ C -
ngôn ngữ nền tảng và quan trọng trong lập trình

 1. Thành thạo ngôn ngữ lập trình C.
 2. Biết áp dụng để Lập trình C cho vi điều khiển ARM STM32.

Khóa học Lập trình C cho vi điều khiển căn bản giúp bạn

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Khái niệm cơ bản

BUỔI 01:

 1. Cài đặt phần mềm C để thực hành và biên dịch chương trình.
 2. Các khái niệm cơ bản: chương trình, ngôn ngữ lập trình, trình biên dịch.
 3. Các bước lập trình, kỹ thuật lập trình.
 4. Một số ví dụ để nắm vững kiến thức.

BUỔI 02:

Các thành phần trong ngôn ngữ C

 1. Từ khóa, định danh, câu lệnh, ghi chú, cấu trúc chương trình C.
 2. Kiểu dữ liệu cơ sở: biến, hằng, biểu thức, toán tử.
 3. Một số ví dụ để nắm vững kiến thức.

BUỔI 03:

Nhập, xuất dữ liệu, cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện

 1. Nhập, xuất dữ liệu.
 2. Lệnh và khối lệnh.
 3. Lệnh if.
 4. Một số ví dụ để nắm vững kiến thức.

BUỔI 04:

Cấu trúc rẽ nhánh có điều kiện, cấu trúc vòng lặp

 1. Lệnh switch.
 2. Lệnh for.
 3. Lệnh break, continue.
 4. Một số ví dụ để nắm vững kiến thức.

BUỔI 05:

Cấu trúc vòng lặp

 1. Lệnh while.
 2. Lệnh do... while.
 3. Vòng lặp lồng nhau.
 4. Sự khác nhau của các vòng lặp.
 5. Một số ví dụ để nắm vững kiến thức.

BUỔI 06:

Hàm

 1. Khai báo hàm.
 2. Tham số dạng tham biến và tham trị.
 3. Sử dụng biến toàn cục.
 4. Sử dụng hướng dẫn #define.
 5. Một số ví dụ để nắm vững kiến thức.

BUỔI 07:

Mảng

 1. Khai báo và khởi tạo mảng.
 2. Nhập dữ liệu cho mảng.
 3. Đọc dữ liệu từ mảng.
 4. Mảng 2 chiều, nhập và đọc dữ liệu mảng 2 chiều.
 5. Một số ví dụ để nắm vững kiến thức.

BUỔI 08:

Ứng dụng C cơ bản cho vi điều khiển

 1. Ứng dụng các lệnh cơ bản của C cho vi điều khiển (STM32F407).

BUỔI
09 + 10:

Lập trình C cho vi điều khiển

 1. Viết các chương trình cơ bản, biên dịch và chạy mô phỏng trên mô hình thực tế của vi điều khiển (STM32F407).

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC